Wnioski z konsultacji społecznych - Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu

Wnioski z konsultacji społecznych

Wnioski z konsultacji społecznych

MIASTO - GMINA ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI

W ramach dotychczas zrealizowanych konsultacji społecznych w obszarze map zagrożeń na terenie  miasta i gminy Aleksandrów Łódzki odbyło się 8 spotkań
W spotkaniach uczestniczyli mieszkańcy oraz przedstawiciele instytucji z terenu miasta i gminy Aleksandrów Łódzki tj. Członkowie Rady Miejskiej w Aleksandrów Łódzkim, Sekretarz Gminy Aleksandrów Łódzki, Przedstawiciele Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Aleksandrowie Łódzkim, Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim, pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy filia w Aleksandrowie Łódzkim, Sołtys Sołectwa Krasnodęby Stare, Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pedagodzy szkolni z terenu Aleksandrowa Łódzkiego, kuratorzy sądowi z terenu Aleksandrowa Łódzkiego.
Przedstawiciele podmiotów uczestniczących w spotkaniach przedstawili następujące propozycje i uwagi dotyczące lokalnych zagrożeń oraz oczekiwań w zakresie bezpieczeństwa:
- wniosek dotyczący zwiększenia liczby patroli w okolicach szkół i osiedli mieszkaniowych, szczególnie w godzinach wieczorowo-nocnych z powodu licznych dewastacji elewacji budynków i klatek schodowych oraz osób spożywających alkohol w miejscach publicznych,
- propozycja obywateli dotycząca zamontowania sygnalizacji świetlnej we wskazanych miejscach na ulicy Wojska Polskiego i Pabianickiej w Aleksandrowie Łódzkim,
- na terenach leśnych problemy z kierującymi quadami którzy nie stosują się do przepisów ruchu drogowego,
- uwaga mieszkańców dotycząca dużego natężenia ruchu samochodów ciężarowych na ul. Warszawskiej w Aleksandrowie Łódzkim.
- wnioski mieszkańców dotyczące oznaczenia drogi prowadzącej przez wieś Sanie znakiem D-42 (obszar zabudowany)
- propozycja obywateli do wyznaczenia nowych miejsc do parkowania na Osiedlu Słonecznym z uwagi na liczne przypadki parkowania pojazdów w miejscach niedozwolonych oraz oznakowanie Osiedla Słonecznego jako ,,strefa zamieszkania",
- uwagi mieszkańców dotyczące złego stanu infrastruktury drogowej na wskazanych ulicach Aleksandrowa Łódzkiego,
- wniosek obywateli o częstsze kontrole prędkości na terenie miasta i gminy Aleksandrów Łódzki z uwagi na liczne przypadki przekraczania  prędkości przez kierujących pojazdami.
 

MIASTO GŁOWNO

W ramach dotychczas zrealizowanych konsultacji społecznych w obszarze map zagrożeń na terenie miasta Głowna odbyło się 10 spotkań.
W spotkaniach uczestniczyli mieszkańcy oraz przedstawiciele instytucji z terenu miasta Głowna tj.: Burmistrz Miasta Głowno, Prezes OSP, Dyrektor MOPS, Dyrektorzy szkół z terenu miasta, Przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń społecznych ZHP, Przedstawiciele Klubu Seniora, Członkowie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Głownie, Członkowie Rady Miasta Głowna, Członkowie Zespołu Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Głowna, Członkowie Grupy Roboczej przy Zespole Interdyscyplinarnym Urzędu Miasta Głowno, Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miasta Głowno.
Przedstawiciele podmiotów uczestniczących w spotkaniach przedstawili następujące propozycje i uwagi dotyczące lokalnych zagrożeń oraz oczekiwań w zakresie bezpieczeństwa:
- braki właściwego oznakowania dróg publicznych, na terenie miasta Głowna,
- wniosek dotyczący dodatkowego wyposażenia jednego z przejazdów kolejowych na terenie miasta Głowna w postaci luster zwiększających widoczność,
- obywatele wskazali miejsca na terenie miasta Głowna, w których często łamane są przepisy ruchu drogowego przez kierujących pojazdami,
- głośne zachowanie osób korzystających z tzw. salonów gier znajdujących się na terenie miasta Głowna,
- problem tzw. "dopalaczy" na terenie  Głowna pośród lokalnej młodzieży,
- wniosek o zwiększenie liczby patroli w newralgicznych miejscach na terenie miasta, w których grupuje się młodzież, dochodzi do popełniania wykroczeń, dewastacji mienia oraz innych zakłóceń ładu i porządku publicznego,
- przypadki dewastacji klatek schodowych na osiedlach blokowych w mieście Głownie,
- podejrzenie dystrybuowania narkotyków na terenie miasta Głowna,
- problem porzuconych pojazdów na terenie miasta,
- zbyt mała liczba wyznaczonych przejść dla pieszych na terenie miasta.

GMINA GŁOWNO

W ramach dotychczas zrealizowanych konsultacji społecznych w obszarze map zagrożeń na terenie gminy Głowno odbyły się 2 spotkania.
W spotkaniach uczestniczyli mieszkańcy oraz przedstawiciele instytucji z terenu gminy Głowno tj.: Wójt Gminy Głowno, Prezes OSP Gminy Głowno, Dyrektorzy Szkół z terenu Gminy Głowno.
Przedstawiciele podmiotów uczestniczących w spotkaniach oraz mieszkańcy gminy Głowno nie zgłaszali uwag dotyczących lokalnych zagrożeń oraz oczekiwań w zakresie bezpieczeństwa.

MIASTO OZORKÓW

W ramach dotychczas zrealizowanych konsultacji społecznych w obszarze map zagrożeń na terenie miasta Ozorkowa odbyły się 8 spotkań.
W spotkaniach uczestniczyli mieszkańcy oraz przedstawiciele instytucji z terenu miasta Ozorkowa tj.: Burmistrz Miasta Ozorkowa, Przewodniczący Rady Miejskiej w Ozorkowie, Przedstawiciele Urzędu Miasta w Ozorkowie, Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Interwencji, Prezes OSM w Ozorkowie, Radni Miasta  Ozorków, Dyrektor MOSiR w Ozorkowie, Członkowie Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ozorkowie, Przedstawiciele MOPS w Ozorkowie, Przedstawiciele Gimnazjum nr 1 w Ozorkowie, Ośrodek Monar w Ozorkowie, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ozorkowie, Członkowie Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
Przedstawiciele podmiotów uczestniczących w spotkaniach przedstawili następujące propozycje i uwagi dotyczące lokalnych zagrożeń oraz oczekiwań w zakresie bezpieczeństwa:
- wniosek o zwiększenie liczby patroli w newralgicznych miejscach na terenie miasta, w których grupuje się młodzież, dochodzi do popełniania wykroczeń i innych zakłóceń ładu i porządku publicznego,
- w rejonie osiedli mieszkaniowych na terenie miasta Ozorkowa dochodziło w ostatnim czasie do kradzieży z włamaniem do mieszkań,
- zwiększenie liczby patroli w miejscach gdzie popełniane są wykroczenia w ruchu drogowym.

GMINA OZORKÓW

W ramach dotychczas zrealizowanych konsultacji społecznych w obszarze map zagrożeń na terenie gminy Ozorków odbyło się 1 spotkanie.
W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy gminy oraz przedstawiciele instytucji z terenu gminy Ozorków tj.: Wójt Gminy Ozorków, Sołtysi z terenu Gminy Ozorków, Radni Gminy Ozorków, Przewodniczący Rady Gminy Ozorków.
Przedstawiciele podmiotów uczestniczących w spotkaniach przedstawili następujące propozycje i uwagi dotyczące lokalnych zagrożeń oraz oczekiwań w zakresie bezpieczeństwa:
- wniosek o kierowanie wiekszej liczby patroli w rejony pomieszczeń gospodarczych zlokalizowanych na terenie gminy Ozorków z uwagi na przypadki włamań do tych obiektów.

GMINA PARZĘCZEW

W ramach dotychczas zrealizowanych konsultacji społecznych w obszarze map zagrożeń na terenie gminy Parzęczew odbyły się 3 spotkania.
W spotkaniu uczestniczyli: Wójt Gminy Parzęczew, Przedstawiciele Urzędu Gminy Parzęczew, Sołtysi z terenu gminy Parzęczew, Przedstawiciele Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych.
Przedstawiciele podmiotów uczestniczących w spotkaniach przedstawili następujące propozycje i uwagi dotyczące lokalnych zagrożeń oraz oczekiwań w zakresie bezpieczeństwa:
- zbyt szybko poruszające się pojazdy na lokalnych drogach gminy Parzęczew,
- zaśmiecanie terenów leśnych i przydrożnych,
- parkowanie w okolicach przystanku kolejowego Chociszew aut na innych niż lokalne numerach rejestracyjnych przez nieznane osoby,
- przypadki oferowania do sprzedaży odzieży i biżuterii przez osoby o ciemnej karnacji, poruszajcie się samochodami na zagranicznych numerach rejestracyjnych.

MIASTO - GMINA STRYKÓW

W ramach dotychczas zrealizowanych konsultacji społecznych w obszarze map zagrożeń na terenie miasta i gminy Stryków odbyło się 14 spotkań.
W spotkaniach uczestniczyli mieszkańcy oraz przedstawiciele instytucji z terenu miasta i gminy Stryków tj.: Burmistrz Miasta i Gminy Stryków, Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Strykowie, MOPS w Strykowie, Radni Miasta Strykowa, Przedstawiciele MOPS, Sołtysi Sołectw gm. Stryków, przedstawiciele szkół z terenu miasta i gminy.
Przedstawiciele podmiotów uczestniczących w spotkaniach przedstawili następujące propozycje i uwagi dotyczące lokalnych zagrożeń oraz oczekiwań w zakresie bezpieczeństwa:
- wniosek o zwiększenie liczby patroli prewencyjnych szczególnie w  miejscach na terenie miasta i gminy, w których grupuje się młodzież, dochodzi do popełniania wykroczeń i innych zakłóceń ładu i porządku publicznego,
- zgłoszono propozycję zorganizowania dla młodzieży szkolnej prelekcji na temat odpowiedzialności karnej młodzieży oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym jak również tematów związanych z bezpieczeństwem w czasie ferii zimowych i wakacji letnich,
- mieszkańcy miejscowości przylegajacych do obszarów inwestycyjnych na terenie gminy Stryków zgłosili uwagi związane z naruszeniem ograniczeń wjazdu pojazdów o ustalonej masie całkowitej do tych miejscowości,
- uwagi mieszkańców dotyczące zbyt szybko poruszających się pojazdów na lokalnych drogach gminy Stryków oraz miasta Strykowa,
- przypadki brawurowej jazdy kierowców w okolicach dróg serwisowych przy autostradach na terenie

GMINA ZGIERZ

W ramach dotychczas zrealizowanych konsultacji społecznych w obszarze map zagrożeń na terenie gminy Zgierz odbyły się 2 spotkania.
W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy gminy oraz przedstawiciele instytucji z terenu gminy Zgierz tj.: Z-ca Wójta Gminy Zgierz, Przewodniczący Rady Gminy Zgierz, Radni Gminy Zgierz, Przedstawiciele Departamentu ds. Cudzoziemców, Przedstawiciele Ośrodka dla Cudzoziemców w Ustroniu, Funkcjonariusze Straży Granicznej.
Przedstawiciele podmiotów uczestniczących w spotkaniach przedstawili następujące propozycje i uwagi dotyczące lokalnych zagrożeń oraz oczekiwań w zakresie bezpieczeństwa:
- wniosek o zwiększenie ilości patroli na terenie gminy Zgierz, ze względu na nasilenie włamań do altan na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych,
- wniosek o kierowanie większej liczby patroli w rejon miejscowości Szczawin, Podole, Czaplinek, Józefów, Janów, Smardzew, Skotniki, Łagiewniki Nowe ze względu na nasilenie włamań do mieszkań,
- uwagi mieszkańców miejscowości Grotniki i Ustronie dotyczące zakłócania ładu i porządku publicznego przez mieszkańców Ośrodka dla Uchodźców w Ustroniu. Podczas spotkania ta terenie w/w ośrodka powstała inicjatwa przeprowadzenia szkolenia dla mieszkańców ośrodka z przepisów ruchu drogowego.

MIASTO ZGIERZ

W ramach dotychczas zrealizowanych konsultacji społecznych w obszarze map zagrożeń na terenie miasta Zgierza odbyło się 13 spotkań.
W spotkaniach uczestniczyli mieszkańcy oraz przedstawiciele instytucji z terenu miasta Zgierza tj.: Prezydent Miasta Zgierza, Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza, Członkowie Rady Miasta Zgierza, Członkowie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, Członkowie Rady Osiedla Nowe Miasto w Zgierzu, Zgierska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Członkowie Rady Osiedla Przybyłów, Członkowie Rady Osiedla Krzywie-Chełmy, Kierownictwo i Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Zgierzu, Członkowie Rady Osiedla 650-lecia, Przedstawiciel Państwowej Straży Rybackiej, Komendant i Przedstawiciel Straży Leśnej Nadleśnictwa Grotniki, Członkowie Rady Osiedla Podleśna w Zgierzu, Przedstawiciele Departamentu ds. Cudzoziemców, Przedstawiciele Ośrodka dla Cudzoziemców w Ustroniu, Funkcjonariusze Straży Granicznej, Przedstawiciele  Rady Osiedla Kurak w Zgierzu, Przedstawiciele Rady Osiedla 650-lecia w Zgierzu.
Mieszkańcy miasta Zgierza oraz przedstawiciele podmiotów uczestniczących w spotkaniach przedstawili następujące propozycje i uwagi dotyczące lokalnych zagrożeń oraz oczekiwań w zakresie bezpieczeństwa:
- wniosek o zwiększenie liczby patroli w newralgicznych miejscach na terenie miasta, w których grupuje się młodzież, dochodzi do popełniania wykroczeń, dewastacji mienia oraz innych zakłóceń ładu i porządku publicznego,
-  kradzieże kieszonkowe na targowiskach miejskich i w środkach komunikacji miejskiej w Zgierzu,
- sprzedaż papierosów bez akcyzy na targowiskach w Zgierzu,
-  włamania do garaży na terenie osiedli mieszkaniowych w Zgierzu,
- zwiększenie liczby patroli w miejscach gdzie popełniane są wykroczenia w ruchu drogowym,
- montaż sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach, na których często dochodzi do kolizji drogowych,
- wyznaczenie nowych przejść dla pieszych w określonych miejscach na terenie miasta Zgierza,
- nieprawidłowe parkowanie, niestosowanie się do przepisów ruchu drogowego oraz niebezpieczne, zachowania pojazdów ciężarowych na terenie miasta

SPOTKANIA W STAROSTWIE

W ramach dotychczas zrealizowanych konsultacji społecznych w obszarze map zagrożeń na szczeblu powiatu zgierskiego odbyły się 3 spotkania.
W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele instytucji z terenu powiatu zgierskiego tj. Członkowie Zarządu Powiatu Zgierskiego, Przedstawiciele Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Zgierskiego, Radni Rady Powiatu Zgierskiego, Przedstawiciele Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Prezes Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Komendant i Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Zgierzu, Przedstawiciele szkół i domów dziecka z terenu powiatu zgierskiego, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Zgierzu, prezesi klubów piłkarskich III i IV ligi z terenu powiatu zgierskiego.
Przedstawiciele podmiotów uczestniczących w spotkaniach przedstawili następujące propozycje i uwagi dotyczące zagrożeń oraz oczekiwań w zakresie bezpieczeństwa:
- postulat przeprowadzenia lustracji zabezpieczenia ujęć wody pitnej na terenie powiatu zgierskiego,
- propozycja opracowania mapy obszarów miejskich, w których pojawia się dzika zwierzyna leśna (ruchliwe drogi oraz osiedla mieszkaniowe).